to-top

ngjitu

 • en
 • sq
 • Palët pjesëmarrëse

  dots

  |

  Përfituesit kryesorë janë qeveria e Shqipërisë dhe Komiteti Drejtues Kombëtar. Ky projekt ofron mundësi pjesëmarrjeje për një numër përfituesish të cilët janë përgjegjës për funksione të ndryshme në kuadrin e raportimit financiar të korporatave në Shqipëri. Disa përfitues (palë të interesuara) ishin përfshirë tashmë në CFREP: Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, Bordi i Mbikëqyrjes Publike, IEKA, institucionet kryesore të edukimit në fushën e kontabilitetit dhe shoqatat profesionale. EQFINREP gjithashtu do të ketë palë të interesuara shtesë si: Autoriteti Tatimor, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës.

  Funding Institution SECO

  Funding Institution SECO

  SECO është qendra e ekspertizës së Konfederatës Zvicerane për të gjitha çështjet që lidhen me politikën ekonomike, duke përfshirë bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik. Qëllimi i saj është të mundësojë rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në vendet partnere. “Gjithëpërfshirëse” do të thotë që të gjitha segmentet e popullsisë të përparojnë nga një rritje e tillë dhe “e qëndrueshme” do të thotë se kjo nuk do të dëmtojë mirëqenien e gjeneratave të ardhshme. Nga ana tjetër, zvogëlon varfërinë dhe dobësitë që ekzistojnë brenda shtetit. Ajo gjithashtu zbut rreziqet globale të tilla si kriza ekonomike dhe financiare apo ndryshimet klimatike. Gjithashtu në dhënien e një perspektivë më të mirë në shtëpi, SECO gjithashtu trajton një nga shkaqet rrënjësore të flukseve të migracionit.

  BANKA BOTËRORE

  BANKA BOTËRORE

  Banka Botërore është një burim i rëndësishëm i ndihmës financiare dhe teknike për vendet në zhvillim në mbarë botën. Ajo është themeluar në vitin 1944 dhe aktualisht ka 120 zyra në mbarë botën, ndërsa zyrat qëndrore janë në Washington D.C.

  Banka Botërore mbështet vendet në zhvillim përmes politikave të këshillimit, hulumtimit dhe analizave, si dhe asistencës teknike. Puna e saj analitike shpesh mbështet financimet e Bankës Botërore dhe ndihmon në informimin e investimeve vendase në vendet në zhvillim. Përveç kësaj, ajo mbështet zhvillimin e kapaciteteve në vendet ku operon. Për të siguruar që vendet të kenë akses në ekspertizën më të mirë globale dhe të ndihmojnë në gjenerimin e njohurive të fundit, Banka Botërore vazhdimisht kërkon të përmirësojë mënyrën se si ajo shpërndan njohuritë e saj.

  Banka Botërore është burimi kryesor i projektit dhe gjithashtu ofron ekspertizën e saj për secilin komponent të projektit tek autoriteti huamarrës, implementues dhe përfitues.

  MINISTRIA E FINANCËS DHE EKONOMISË

  MINISTRIA E FINANCËS DHE EKONOMISË

  Ministria e Financave dhe Ekonomisë është autoriteti i përcaktuar me kushtetutë, qëllimi kryesor i të cilit është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet menaxhimit efikas, efektiv dhe transparent të financave publike. Rritja ekonomike e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse është burimi kryesor për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Gjatë mandatit të 2017-2021, qeveria do t’i japë përparësi konsolidimit të stabilitetit makroekonomik, rritjes së punësimit, zhvillimit të infrastrukturës, sektorit të energjisë dhe minierave, bujqësisë, agroindustrisë dhe turizmit. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet stimujve të politikave ekonomike dhe financiare që nxisin investimet në rritje dhe zgjerimin e industrializimit përmes rritjes së aktiviteteve me karakter industrial. Kjo do të synojë rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuesve industrialë në Shqipëri. Përqendrimi i vëmendjes drejt rritjes së investimeve në industrinë e lehtë në vend është një nga prioritetet e qeverisjes.

  NSC

  NSC

  Komiteti Drejtues Kombëtar (NSC) i përbërë nga aktorë të sektorit publik dhe privat me interes në raportimin financiar të korporatave u krijua në vitin 2007. Ky organ kishte një rol të madh në përgatitjen e strategjisë dhe planit të veprimit të vendit, i cili përcaktoi një program të qartë reformash për të përmirësuar kuadrin ligjor shqiptar, institucionet dhe profesionin e kontabilistit, ashtu si dhe kontabilitetin, auditimin dhe kulturën e biznesit, për të arritur një raportim financiar të një cilësie më të lartë. Ata gjithashtu janë përgjegjës për të monitoruar arritjet e rezultateve të reformës dhe për të këshilluar për përmirësimin e objektivave të aktiviteteve dhe veprimeve të ardhshme.

  CFCU

  CFCU

  Drejtoria e Përgjithshme e Financimit dhe Kontraktimit (CFCU) e fondeve të BE-së, Banka Botërore dhe donatorë të tjerë janë struktura operative përgjegjëse për menaxhimin indirekt të zbatimit të fondeve IPA të projekteve, si dhe të fondeve të Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë. Misioni i saj është të sigurojë një menaxhim efektiv administrativ, financiar dhe teknik të projekteve në përputhje me Marrëveshjet Financiare të Komisionit Evropian, Bankës Botërore dhe donatorëve të tjerë.

  IEKA

  IEKA

  Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) është një organ profesional rregullator në fushën e kontabilitetit në Shqipëri.

  IEKA u themelua më 24 Nëntor 1997 si një shoqatë profesionale jo-fitimprurëse për Kontabilistët Publik të Certifikuar (CPAs) që ushtrojnë profesionin e tyre në publik. Në momentin e themelimit, IEKA kishte 56 CPA. Deri në vitin 2011, instituti kishte 151 anëtarë nga 43 kompani auditimi. Instituti u krijua si një iniciativë e përbashkët nga qeveria shqiptare dhe Banka Botërore dhe është i vetmi organ i licencuar i kontabilistëve në vend.

  Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

  Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

  Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit është një këshill që harton standardet kombëtare të kontabilitetit në përputhje me kërkesat e ligjit dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Disa nga objektivat kryesore të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit janë identifikimi i nevojave dhe propozimi i zgjidhjeve për përmirësimin e metodave të kontabilitetit për kontabilitetin dhe kualifikimin, për të interpretuar dhe përgjithësuar problemet e ngritura nga praktika dhe standardet e kontabilitetit të paraqitura në formën e udhëzimeve të kontabilitetit dhe për të krijuar marrëdhëniet me organizatat profesionale vendore dhe të huaja dhe pjesëmarrjen në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e kontabilitetit. Në NAC janë anëtarësuar kontabilistët më të njohur dhe me përvojë në Shqipëri.

  Bordi i Mbikqyrjes Publike

  Bordi i Mbikqyrjes Publike

  POB është një autoritet kombëtar, aktiviteti i së cilit është mbikëqyrja transparente e profesionit të EKR dhe firmave të auditimit, mbikqyrja e të gjithë ekspertëve, firmave audituese dhe veprimtaria e organizimit profesional të EKR. Objektivi kryesor i Bordit të Mbikëqyrjes Publike është rritja e besimit se auditimi dhe shërbimet e tjera profesionale janë kryer në një mjedis transparent dhe të mbikqyrur, si dhe i shërben në mënyrë të drejtë interesit publik.