to-top

ngjitu

  • en
  • sq
  • Standardi Kombëtar i Kontabilitetit 13 – Aktivet bioligjike dhe marrëveshjet koncesionare

    Forcimi i edukimit në kontabilitet dhe auditim i përgatitësve të pasqyrave financiare dhe inspektorëve tatimorë dhe rritja e kapaciteteve teknike të profesionistëve kontabël dhe audituesve

    video nga eventi

    dots