to-top

ngjitu

 • en
 • sq
 • dots

  Rritja e Cilësisë së Raportimit Financiar

  Programi i reformës së raportimit financiar në Shqipëri është i ndarë në tri faza. Qeveria e Shqipërisë ka përparuar në zbatimin e dy fazave të para. Aktualisht përpjekjet e qeverisë janë të drejtuara drejt forcimit të kapacitetit të organeve rregullatore në shërbimet financiare.

  dots
  dots

  Rritja e Cilësisë së Raportimit Financiar

  Përmirësimi i Cilësisë së Raportimit Financiar
  Raporti financiar i Përdoruesve

  dots
  dots

  Rritja e Cilësisë së Raportimit Financiar

  Përmirësimi i Cilësisë së Raportimit Financiar
  Raporti Financiar i Përgatitësve

  dots

  Rreth projektit

  dots

  |

  objektivi

  01

  Qeveria e Shqipërisë ka përparuar me implementimin e dy fazave të para. Aktualisht, përpjekjet e qeverisë janë drejtuar në forcimin e kapaciteteve të organeve rregullatore në shërbimet financiare  që përfshijnë Bankën Qendrore të Shqipërisë, Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare Shqiptare dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Këto përpjekje kanë për qëllim përdorimin e IFRS për mbikëqyrje të kujdesshme dhe për qëllime të administrimit fiskal.

  Grupi i Bankës Botërore ka iniciuar forcimin e raportimit financiar në Evropën Juglindore përmes “Programit për Reformën e Kontabilitetit dhe Forcimin Institucional (REPARIS) në Rrugën për në Evropë”. Ky program synon të krijojë një mjedis transparent politikash dhe një kornizë efektive institucionale për raportimin e korporatave brenda tetë vendeve të vendosura në Evropën Jug-Qendrore dhe Jug-Lindore. Aktivitetet rajonale të këtij programi janë të përqendruara në krijimin e një ndërgjegjësimi dhe të një mjedisi të përshtatshëm për reforma, ndërsa aktivitetet e përqendruara sipas vendeve synojnë të mbështesin zbatimin e këtyre reformave në secilin vend pjesëmarrës. Shqipëria është pjesëmarrëse aktive në këtë program me vullnetin për të kontribuar në investime të huaja dhe investime të portofolit, për të nxitur zhvillimet në sektorin privat dhe financiar, për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe klimën e investimeve, si dhe për të lehtësuar integrimin potencial (ose harmonizimin) me Bashkimin Evropian. Programi i reformës në Shqipëri është i ndarë në tri faza:

  1. Rritja e Kuadrit Institucional;
  2. Forcimi i Kapacitetit Institucional;
  3. Ngritja e vetëdijes për raportimin financiar të korporatave dhe auditimin ligjor.

  Rreth projektit

  RËNDËSIA E
  RAPORTIMIT FINANCIAR

  dots

  |

  Çfarë duhet të dish?

  Angazhimi i Qeverisë së Shqipërisë (GoA) për t’u aderuar në BE përbën një shtysë tërëndësishme për rritjen dhe përmirësimin e raportimit financiar të korporatave. Duke marrë në konsideratë reformat, qëllimi i GoA është të rrisë dhe të përmirësojë raportimin financiar të korporatave.

  Rritja dhe përmirësimi i raportimit financiar të korporatave është thelbësore për mirëfunksionimin e ekonomisë së tregut duke përfshirë:

  Palët pjesëmarrëse

  dots

  |

  PALËT
  PJESËMARRËSE
  NË PROJEKT

  AKTIVITETET E PROJEKTIT

  dots

  |

  komponentët

  EDUKIMI MBI KONTABILITETIN

  MONITORIMI DHE ZBATIMI I RAPORTIMIT FINANCIAR DHE AUDITIMIT

  PARAQITJA DHE PUBLIKIMI I PASQYRAVE FINANCIARE STATUTORE

  MENAXHIMI I PROJEKTIT, KOORDINIMI, VLERËSIMI

  Anketimi

  'dots

  |

  PËRDORUESIT E
  RAPORTIT
  FINANCIAR

  Shqipëria është pjesëmarrëse aktive në rrugën për në Europë: Programi i Reformës së Kontabilitetit dhe Forcimi Institucional. Vende të tjera pjesëmarrëse përfshijnë Bosnje dhe Herzegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Kosovën, ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Moldavinë, Serbinë dhe Malin e Zi.

  'dots
  dots

  PËRGATITËSIT
  E RAPORTIT
  FINANCIAR

  short lines
  shape

  E-Room

  'dots

  |

  ÇFARË ËSHTË E-ROOM?

  Faqja e internetit do të jetë instrumenti kryesor për të promovuar reformën e raportimit financiar në vend pasi është strukturuar në mënyrë të tillë që të promovojë aktivitetet që ndodhin gjatë gjithë projektit finrep.al. Faqja e internetit do të promovojë në të gjitha kanalet e komunikimit dhe përdoruesit do të informohen për të gjitha aktivitetet e reformës.

  dots
  dots

  FOTO & VIDEO

  'dots

  |